arrow

אתיקה בגיוס

במקצועות שונים קיים קוד אתי המסדיר היבטים מוסריים ומקצועיים של התפקיד. בתחום הגיוס לעומת זאת, אין קוד אתי שמחייב מגייסים/ות לפעול על פי אמות מידה מסויימות. מפתיע, נכון? היינו מצפים שבתחום מהותי כמו זה, שחורץ גורלות של מיליוני אנשים יהיה קו מנחה שיאגד עקרונות וערכים.

1.אכיפת חוקי העסקה

חובה לאכוף את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ואת חוק איסור על אפליה בעבודה. ניתן למצוא ברשת פסיקות על הפרות בנושא.

2.דיוק בדרישות התפקיד

תיאור משרה ותפקיד שאינם משקפים את המשרה והתנאים עלול להוליך את המועמד שולל ולהוביל להשמה גרועה.

3.עמידה בזמנים

מועמד שרואיין פרונטלית זכאי לתשובה חיובית/ שלילית במסגרת זמן סבירה. איש אינו אוהב אי-ודאות ביחוד כשמדובר בעתידו התעסוקתי.

4.כנות ושקיפות

אין לפרסם משרות שאינן קיימות במטרה לבנות מאגר מועמדים פוטנציאליים.

5.דעות קדומות

כשזה נוגע להעסקת עובדים חשוב מאוד לרכוש ידע מקצועי בדגש על גיוון בגיוס.

כתיבת תגובה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *